Search
Close this search box.

Yleiset toimitusehdot

Lakitoimisto Costa Juridican (Justus Law Oy) yleiset toimitusehdot 1.7.2023

 

 1. Lakitoimisto Costa Juridican (”Costa Juridica”) henkilöosakkaat ovat oikeudenkäyntiavustajalautakunnan ylläpitämään julkiseen luetteloon merkittyjä luvan saaneita oikeudenkäyntiavustajia. Toimistomme juristit noudattavat toiminnassaan oikeudenkäyntiavustajia velvoittavia laissa säädettyjä eettisiä sääntöjä.

 

 1. Toimeksiannosta Costa Juridican ja asiakkaan välillä sovitaan aina kirjallisesti eivätkä vapaamuotoiset yhteydenotot ja kyselyt muodosta toimeksiantosuhdetta. Costa Juridicalla on Suomen Asianajajaliiton tapaohjeet sekä muut toimintaamme liittyvät säännökset huomioon ottaen aina mahdollisuus ja tietyissä tilanteissa jopa velvollisuus kieltäytyä toimeksiannon hoitamisesta tai luopua sen hoitamisesta.

 

 1. Noudatamme toimeksiannoissamme näitä yleisiä toimitusehtoja, jotka syrjäyttävät asiakkaan mahdolliset palvelunhankintaehdot, ellei asiakkaan kanssa ole sovittu kirjallisesti toisin yksittäisen toimeksiannon osalta.

 

 1. Toimeksiannon hoitamisesta vastaava juristi päättää palvelun tuottamiseen tarvittavista sisäisistä ja ulkoisista henkilö- ja muista resursseista. Ulkoisista resursseista sovitaan asiakkaan kanssa erikseen, mikäli se on toimeksiannon sujuvan ja tehokkaan hoitamisen kannalta mahdollista. Toimeksiantajalla on oikeus valita ulkoisina resursseina käytettävät asiantuntijat.

 

 1. Palvelumme oikeudellinen sisältö perustuu Suomen oikeuteen. Antamamme palvelun yhteydessä esitetyt käsitykset ja ohjeet eivät ole sovellettavissa muissa kuin Suomen oikeusjärjestyksen alaisissa asioissa, ellei toisin ole nimenomaisesti sovittu vastuujuristin kanssa. Annamme verotukseen liittyvää neuvonantoa vain kun siitä on erikseen kanssamme nimenomaisesti sovittu emmekä vastaa antamiemme neuvojen verokohtelusta tai niihin liittyvistä verohallinnon tulkinnoista.

 

 1. Toimeksiannoissamme noudatettava tuntiveloitus on 220,00 euroa / tunti lisättynä arvonlisäveron (24 %) määrällä (272,80 euroa). Sovellettavasta hinnasta sovitaan päämiehen kanssa toimeksiannon alkaessa. Jatkuvissa tai useita toimenpiteitä vaativissa toimeksiannoissa veloituksemme perustuu yleensä aikaveloitukseen, josta toimeksiannon vastuujuristi sopii ja antaa lisätietoja. Pienin veloitettava aikayksikkö on viisitoista (15) minuuttia. Tapauskohtaisesti voidaan sopia myös muunlaisesta palkkiosta (esim. tulos- tai kiinteä palkkio). Mahdollisesti annetut arviot kustannuksista ovat indikatiivisia, ellei toisin ole nimenomaisesti sovittu.

 

 1. Palkkioiden lisäksi laskutetaan toimeksiannon hoitamiseen liittyvät suoranaiset kulut (esim. auton käytöstä aiheutuneet ja/tai muut matka-, majoitus- ja päivärahakulut, tuomioistuin- ja viranomaismaksut sekä poikkeuksellisen suuret kopiointi- ja postikulut. Toimeksiannon edellyttämissä tutkimuksissa, käännöksissä ja tulkkaustilanteissa tilaajana sekä laskun saajana toimii aina asiakas.

 

 1. Laskutus tapahtuu kuukausittain, ellei laskutuksesta ole erikseen sovittu toisin. Lasku toimitetaan ensisijaisesti aina sähköpostilla asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Yritysasiakkaiden osalta lasku toimitetaan meille ilmoitettuun verkkolaskuosoitteeseen tai mikäli verkkolaskuosoite ei ole tiedossamme asiakkaan yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen. Maksuehto on 14 päivää. Maksun viivästyessä viivästyskorko määräytyy korkolain ja mahdolliset perintäkulut perintälain mukaisesti.

 

 1. Asiakkaan mahdollisesta oikeusturvavakuutuksesta ja myönteisestä vakuutuspäätöksestä huolimatta laskutamma aina suoraan asiakasta. Asiakkaan vakuutuspäätöksen sisältö ja vakuutusyhtiön tai tuomioistuimen mahdollisesti tekemät alennukset asiakkaan saamaan oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen eivät vaikuta Costa Juridican oikeuteen saada sovitun mukainen palkkio täysimääräisenä.

 

 1. Säilytämme toimeksiannon keskeiset asiakirjat ja tiedot lupalakimiehiä koskevien vaatimusten ja tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Toimeksiannon päättyessä palautamme mahdolliset alkuperäiset asiakirjat asiakkaalle ja tuhoamme muun asiakirja-aineiston Suomen Asianajajaliiton sääntöjen ja suositusten mukaisesti. Veloitamme säädettyä laajemmasta tai pidemmästä asiakirjasäilytyksestä aiheutuvat kustannukset asiakkaalta erikseen sovittavalla tavalla.

 

 1. Costa Juridican ja sen osakkaiden enimmäisvastuu toimeksiannon hoitamisesta toimeksiantajiin nähden koskee ainoastaan toimeksiannon hoitamisessa tehtyä ammatillista virhettä ja vahingon määrä on rajoitettu suurempaan seuraavista: kaksisataatuhatta (200.000) euroa tai toimeksiannon palkkioveloituksen arvonlisäveroton määrä. Costa Juridica tai sen osakkaat eivät vastaa missään tilanteessa mistään välillisestä ja/tai epäsuorasta vahingosta. Costa Juridican toimintaa varten ottama taloudellinen vastuuvakuutus on otettu LähiTapiola Pääkaupunkiseutu Keskinäinen Vakuutusyhtiöstä.

 

 1. Costa Juridica ei ole vastuussa asiakkaan sovinnolla tai tuomiolla mahdollisesti saamien suoritusten verokohtelusta tai vaikutuksista asiakkaan työttömyysetuuksiin ja niiden mahdolliseen jaksottamiseen taikka takaisinperintään.

 

 1. Asiakkaan sovinnolla tai tuomiolla mahdollisesti saamat suoritukset maksetaan ensisijaisesti Costa Juridican asiakasvarojen tilille, josta ne tilitetään edelleen asiakkaan Costa Juridicalle ilmoittamalle tilille. Costa Juridicalla on oikeus ennen varojen tilittämistä asiakkaalle kuitata mahdolliset Costa Juridican avoimet saatavat asiakkaalta asiakasvaroihin tehdystä suorituksesta.

 

 1. Julkisesti noteerattujen yhtiöiden toimeksiantojen osalta noudatamme toimistomme sisäpiiriohjesääntöjä ja ylläpidämme sisäpiirirekisteriä, jonka sisällöstä lisätietoja antaa toimeksiannon vastuujuristi.

 

 1. Asiakas on velvollinen viivytyksettä ilmoittamaan vastuujuristille yhteystietojensa ja toimeksiantoa varten antamiensa tietojen muuttumisesta. Asiakas vastaa siitä, että toimitettu tieto on virheetöntä ja täydellistä ja ettei toimeksiantoon liittyviä olennaisia tietoja ja asiakirjoja ole salattu vastuujuristilta.

 

 1. Ellei asiakkaan kanssa nimenomaisesti ole muuta sovittu, Costa Juridican ja asiakkaan toimeksiantosuhde lakkaa ilman irtisanomista kun sekä Costa Juridica että asiakas ovat täyttäneet toimeksiantosopimuksella sovitut velvoitteensa. Costa Juridicalla on lisäksi aina oikeus luopua toimeksiannosta ja asiakkaalla oikeus päättää sopimus ennenaikaisesti, Costa Juridican osalta Suomen Asianajajaliiton tapaohjeiden mukaisesti. Päättymisestä huolimatta asiakas on velvollinen suorittamaan sovitun korvauksen päättymiseen saakka kertyneistä ja vielä laskuttamattomista toimenpiteistä. Päättäminen ei vapauta asiakasta myöskään avoinna olevien laskujen suorittamisesta Costa Juridicalle.

 

 1. Toimeksiantosuhteeseen sovelletaan Suomen lakia. Riitaisuudet ratkaistaan Suomen Asianajajaliiton tarjoamissa menettelyissä tai Helsingin käräjäoikeudessa.